NameGFI CODE
Cameracheat gfi Camera 1 1 0
Compasscheat gfi WeaponCompass 1 1 0
Fishing Rodcheat gfi WeaponFishingRod 1 1 0
GPScheat gfi WeaponGPS 1 1 0
Magnifying Glasscheat gfi WeaponMagnifyingGlass 1 1 0
Metal Hatchetcheat gfi WeaponMetalHatchet 1 1 0
Metal Pickcheat gfi WeaponMetalPick 1 1 0
Metal Sicklecheat gfi WeaponSickle 1 1 0
Plierscheat gfi Pliers 1 1 0
Radiocheat gfi PrimalItemRadio 1 1 0
Scissorscheat gfi WeaponScissors 1 1 0
Stone Hatchetcheat gfi WeaponStoneHatchet 1 1 0
Stone Pickcheat gfi WeaponStonePick 1 1 0
Spyglasscheat gfi WeaponSpyglass 1 1 0
Torchcheat gfi WeaponTorch 1 1 0
Chainsaw (Scorched Earth)cheat gfi ChainSaw 1 1 0
Whip (Scorched Earth)cheat gfi WeaponWhip 1 1 0
Charge Battery (Aberration)cheat gfi ChargeBattery 1 1 0
Glow Stick (Aberration)cheat gfi GlowStick 1 1 0
Gas Collector (Aberration)cheat gfi GasCollector 1 1 0
Primative Charge Lantern (Aberration)cheat gfi WeaponRadioactiveLanternCharge 1 1 0
Pliers (Aberration)cheat gfi pliers 1 1 0
Scout Remote (Extinction)cheat gfi ScoutRemote
Dino Leash (Extinction)cheat gfi DinoLeash 1 1 0
Taxidermy Tool (Extinction)cheat gfi TaxidermyTool 1 1 0
Tek Bridge (Extinction)cheat gfi TekBridge 1 1 0